Souhlas se zpracováním os. údajů - newsletter

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

1. Uděluji souhlas družstvu Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, se sídlem Národní třída 13, 695 01 HODONÍN, IČ:0032263 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 391 (dále jen „správce“), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy zpracovávala tyto osobní údaje:

e-mailová adresa, telefonní číslo

2. Souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje za účelem marketingového využití (zasílání newsletteru)

3. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání mého zájmu o účasti na marketingových akcích (maximálně však 10 let).

Osobní údaje budou zpracovávány správcem.

4. Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený vsouladu s GDPR a souvisejícími právními předpisy, byl udělen jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu. Prohlašuji, že jsem si vědom/a mého oprávnění souhlas kdykoliv odvolat.

5. Dále prohlašuji, že jsem byl/a správcem informován/a o všech skutečnostech a okolnostech zpracování osobních údajů, zejména totožnosti správce, účelech zpracování, operacích zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, době, po kterou budou osobní údaje uloženy, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, jakož i o právech, které mi GDPR přiznává, především právu na přístup kosobním údajům, právu opravu a výmaz,právu souhlas kdykoli odvolat, právu požadovat informaci, jaké údaje o mě správce zpracovává, právu vznést námitku proti zpracování a právu obrátit se vpřípadě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Hodoníně dne 27.4.2016