Často kladené otázky

Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva se může stát osoba fyzická, zletilá a bezúhonná i osoba právnická, jestliže způsob její účasti na činnosti družstva odpovídá stanovám.

Členem družstva se může stát osoba, která souhlasí s předmětem činnosti družstva, s jeho stanovami, zaváže se tyto stanovy dodržovat, zaváže se k aktivní účasti na činnosti družstva a nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo přečin, na její majetek nebyl prohlášen konkurz nebo vůči ní zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku.

 

Jaká je výše členského vkladu?
Výše základního členského vkladu fyzické osoby, který se skládá při podání přihlášky za člena, činí 100,- Kč.

Jak člen získá informace o výsledcích a postavení družstva na trhu a o dění v družstvu?
Každý člen má právo účasti na členských schůzích místní členské základny (kde je evidován), které se konají minimálně jednou ročně v jarních měsících. Oznámení o konání je uveřejňováno v prodejnách družstva a v místech bez prodejny v místě obvyklým způsobem prostřednictvím členského výboru.

Jak je možné ukončit členství v družstvu?
Člen může z družstva vystoupit, a to na základě písemného oznámení představenstvu družstva, adresovaného do jeho sídla. Členství zanikne uplynutím doby jednoho měsíce. Tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení člena představenstvu družstva. Písemné oznámení může člen vzít písemně zpět pouze za souhlasu představenstva družstva před uplynutím uvedené lhůty.

Jak postupovat v případě úmrtí člena?
Základní podmínkou pro bezproblémové vyřešení této situace je, aby pozůstalí nahlásili údaj o členství zemřelého v Jednotě, spotřebním družstvu v Hodoníně, příslušnému notáři při dědickém řízení. Po pravomocném skončení dědického řízení je třeba, aby dědic sám ihned navázal kontakt s družstvem za účelem zaevidování a vyřízení jeho nároků. Družstvo se jiným způsobem o jeho nárocích nedozví.